Wednesday, May 4, 2011

ရန်ကုန် ဘ​ေဆွ (၁၉၃၀ - ၁၉၈၆)

ရန်ကုန် ဘ​ေဆွ (၁၉၃၀ - ၁၉၈၆)

၁။ အမည်ရင်း​ - ဦး​လှ​ေမာင်သွင်
၂။ မိဘအမည် - ဦး​ြကာ + ​ေဒါ်​ေသး​ေသး​
၃။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၂၈၀ ြပည့်​၊​ ​ေတာ်သလင်း​ လြပည့်​ေကျာ်၊​ ၁၀ ရက်
၄။ ​ေမွး​ဖွား​ရာ ​ေဒသ - ဖျာပံုခရိုင်၊​ ​ေဒး​ဒရဲြမို့​နယ်၊​ ​ေရပူဝရွာ
ရန်ကုန် ဘ​ေဆွသည် ငယ်စဉ်က ​ေကျာင်း​မ​ေန ခဲ့​ရဘဲ အစ်ကို ြဖစ်သူက အိမ်တွင် စာသင် ​ေပး​သည်။ သူက စာတွင် စိန်မဝင်စား​၊​ အရုပ် ဆွဲသည်။ ထို့​ေနာက် သူ့​ကိုယ်သူ ​ေကျာင်း​အပ်ကာ ပိဋကတ် ကျမ်း​စာများ​ကို သင်အံ ​ေလ့​ကျက်သည်။

အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ်တွင် အသိအကျွမ်း​ မရှိ​ေသာ ရန်ကုန်ြမို့​သို့​ ထွက်​ေြပး​သည်။ ​ေြကာ်ြငာ ဒီဇိုင်း​၊​ ရုပ်ရှင် ဆလိုက်၊​ အထည် ဒီဇိုင်း​တို့​ ​ေရး​ဆွဲ၍ အသက်​ေမွး​ ဝမ်း​ေကျာင်း​ ြပုသည်။ ၁၉၃၃-၃၄ ခုနှစ်တွင် သက်​ေစာင့်​ မဂ္ဂဇင်း​တွင် 'လှ​ေမာင်' အမည်ြဖင့်​ ဝတ္ထုတိုများ​ကို ​ေရး​သား​ခဲ့​သည်။ 'ဝါး​ခယ်မလှ​ေမာင်' အမည်ြဖင့်​ နဂါး​နီ ဂျာနယ်တွင် ဝတ္ထုတိုများ​၊​ ​ေဆာင်း​ပါး​များ​ ​ေရး​သား​ခဲ့​သည်။ က​ေလာင် အမည် အမျိုး​မျိုး​ကို အသံုး​ြပုသည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် နဂါး​နီ ဂျာနယ်၌ ဘ​ေဆွ အမည်တူ နှစ်ဦး​ ြဖစ်​ေနသြဖင့်​ ၎င်းက ရန်ကုန် ဘ​ေဆွဟု အမည် ယူခဲ့​သည်။

ရန်ကုန် ဘ​ေဆွသည် ဂျပန် ​ေတာ်လှန်​ေရး​ ကာလတွင် ဖျာပံုခရိုင် ​ေြမ​ေအာက် ​ေတာ်လှန်​ေရး​ ​ေခါင်း​ေဆာင် ြဖစ်ခဲ့​သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အြပီး​မှာ ဗိုလ်​ေနဝင်း​နှင့်​ ဗိုလ်​ေအာင်ြကီး​တို့​ အစီအမံြဖင့်​ ရန်ကုန် ဘ​ေဆွသည် ရဲ​ေဘာ် ြမလှိုင် (​ေပဖူး​လွှာ မဂ္ဂဇင်း​ အယ်ဒီတာချုပ်​ေဟာင်း​၊​) နှင့်​အတူ ဂဠုန် ဦး​ေစာကို လုပ်ြကံ သတ်ြဖတ်ရန် ြကိုး​ပမ်း​ခဲ့​သူ ြဖစ်သည်။ ရဲ​ေဘာ် ြမလှိုင် (​ေပဖူး​လွှာ မဂ္ဂဇင်း​ အယ်ဒီတာချုပ်​ေဟာင်း​) မှာ ကား​ေမာင်း​ လိုက်ပို့​သူ ြဖစ်ြပီး​၊​ ရန်ကုန် ဘ​ေဆွက ​ေသနတ်ြဖင့်​ ဂဠုန် ဦး​ေစာကို ပစ်ခတ် လုပ်ြကံ ခဲ့​ေသာ်လည်း​ နား​ထင် ကိုသာ ရှပ်မှန် သြဖင့်​ ဂဠုန် ဦး​ေစာ အဲဒီ အချိန်က အသက် မ​ေသခဲ့​ြခင်း​ ြဖစ်သည်။

​ေနာက်ပိုင်း​တွင် တပ်မှာလည်း​ အမှုမထမ်း​၊​ နိုင်ငံ​ေရး​ မှာလည်း​ မပါဝင်ဘဲ စာ​ေပနှင့်​ အနုပညာ ​ေလာကတွင်သာ ကျင်လည် ​ေနထိုင်သည်။ ရန်ကုန် အစိုး​ရ ြဖစ်ချိန်တွင် စစ်တပ်သို့​ ​ေခတ္တမျှ ြပန်လည် ဝင်​ေရာက်ခဲ့​သည်။ ထို့​ေနာက် စာ​ေပနှင့်​ အနုပညာ ​ေလာကတွင် ြပန်လည် အ​ေြခချ ြပန်သည်။

ရန်ကုန် ဘ​ေဆွသည် စာ​ေပတွင် သာမက ပန်း​ချီ၊​ ြပဇာတ်နှင့်​ ရုပ်ရှင် တွင်လည်း​ နှံ့​စပ် ​ေပါက်​ေြမာက်သည်။ သူ၏ ပန်း​ချီ ကား​များ​နှင့်​ ြပဇာတ်များ​သည် ​ေအာင်ြမင် ​ေကျာ်ြကား​သည်။

ရန်ကုန် ဘ​ေဆွသည် တည်ြမဲ သန့်​ရှင်း​ ကွဲချိန်တွင် မီး​ဒုတ် သတင်း​စာကို ဦး​စီး​ ထုတ်​ေဝခဲ့​ြပီး​ တည်ြမဲ ဘက်မှ ရပ်ခဲ့​သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ စာ​ေရး​ ဆရာအသင်း​ ဥက္ကဋ္ဌ အြဖစ်လည်း​ ​ေဆာင်ရွက် ခဲ့​သည်။

ြပည်တွင်း​စစ်မှာ ြမန်မာ့​ တပ်မ​ေတာ်က ဗိုလ်မှူး​ချုပ် ​ေမာင်​ေမာင်နဲ့​ တပ်မ​ေတာ် အရာရှိြကီး​ များ​ကို ကရင် လက်နက်ကိုင် ​ေတာ်လှန် သူ​ေတွက ဖမ်း​မိြပီး​ ကရင် နယ်ထဲသို့​ ​ေခါ်​ေဆာင်သွား​ြခင်း​ ခံခဲ့​ရရာ၊​ ရန်ကုန် ဘ​ေဆွနဲ့​ ရဲ​ေဘာ် တစုဟာ ခရီး​ရည် ချီတက်ြပီး​ ကရင် ​ေတွလက်မှ ဗိုလ်မှူး​ချုပ် ​ေမာင်​ေမာင်နဲ့​ တပ်မ​ေတာ် အရာ တစုကို ကယ်တင်ခဲ့​တဲ့​ ြဖစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း​ကို ​ေရး​သား​ခဲ့​တဲ့​ "တိုက်ယူရသည့်​ မျက်ရည်တ​ေပါက်" နှင့်​ ​ေတာ်လှန်​ေရး​ ​ေကာင်စီ​ေခတ် အ​ေြခအ​ေနကို သ​ေရာ် ​ေရး​ဖွဲ့​တဲ့​ "​ေရွှဝါြပည်" တို့​ ဝတ္ထုတို့​မှာ အထူး​ ​ေကျာ်ြကား​ခဲ့​သည်။ ​ေနာက်ပိုင်း​တွင် ​ေရွှဝါြပည် ဝတ္ထုကို မဆလ အစိုး​ရက လက်လံ သိမ်း​ဆည်း​ခဲ့​ြပီး​ ထုတ်​ေဝခွင့်​ကို ပိတ်ပင်ခဲ့​သည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ဦး​နု ဦး​ေဆာင်တဲ့​ ပါလီ ဒီမို​ေရစီ ပါတီ ဖွဲ့​စည်း​ြပီး​ ထိုင်း​နယ်စပ်ကို အ​ေြခြပုကာ ​ေနဝင်း​ ဦး​ေဆာင်တဲ့​ မဆလ စစ်အစိုး​ရကို လက်နက်ကိုင် ​ေတာ်လှန်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့​သည်။ ပါလီ ဒီမိုက​ေရစီ ပါတီ ြပိုကွဲြပီး​ေနာက် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် မဆလ အစိုး​ရက လွတ်ြငိမ်း​ ချမ်း​သာခွင့်​ ထုတ်ြပန်ခဲ့​ရာမှ ြမန်မာြပန်သို့​ ြပန်လည် ​ေရာက်ရှိခဲ့​သည်။

၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် မဆလ အစိုး​ရက နိုင်ငံ့​ဂုဏ်ရည် (ပထမအဆင့်​) ကို ချီး​ြမှင့်​ခဲ့​သည်။ ၁၇၊​ ၉၊​ ၈၆ တွင် ရန်ကုန်ြမို့​၌ ကွယ်လွန်ခဲ့​သည်။

ရန်ကုန် ဘ​ေဆွ ​ေရး​သား​ ထုတ်​ေဝခဲ့​ေသာ စာအုပ်များ​
၁။ ​ေခတ်၏သား​ေကာင် - ၁၉၆၄ ခုနှစ်
၂။ ချီ​ေလ​ေသာ်လည်း​ - ၁၉၆၁ ခုနှစ်
၃။ ချစ်ဇနီး​သို့​ - ၁၉၆၁ ခုနှစ်
၄။ ချစ်ြပီး​ မမုန်း​ေစလိုသူ - ၁၉၆၇ ခုနှစ်
၅။ ချစ်​ေသာသူသို့​ ချစ်သည်သူ့​မှ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၆။ စကား​နက် - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၇။ စံပယ်တို့​ေခတ် (ပထမပိုင်း​) - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၈။ စံပယ်တို့​ေခတ် (ဒုတိယပိုင်း​) - ၁၉၇၂ ခုနှစ်
၉။ စာယဉ်စုဝတ္ထုများ​ - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၁၀။ စာ​ေရး​ ဆရာတို့​၏ တခန်း​ရပ် ြပဇာတ် ​ေလး​ပုဒ် (ရန်ကုန် ဘ​ေဆွ + ခင်​ေမာင်ရီ + ​ေအာင်လင်း​) -
၁၁။ စာ​ေရး​ြခင်း​အတတ် - ၁၉၆၈ ခုနှစ်
၁၂။ စာအုပ်စင် (၁) - ၁၉၆၅ ခုနှစ်
၁၃။ စနစ်ကို အတင်း​ေြပာင်း​မည် - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၁၄။ ညိုမ
၁၅။ ​ေတး​သည် - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၁၆။ ​ေတာပန်း​တပွင့်​၏ ဇာတ်သိမ်း​နှင့်​ ဝတ္ထုတိုများ​ - ၁၉၆၀ ြပည့်​နှစ်
၁၇။ တိုက်ပွဲဟူသည် - ၁၉၆၀ ြပည့်​နှစ်
၁၈။ တိုက်ယူရသည့်​ မျက်ရည်တ​ေပါက် - ၁၉၆၃ ခုနှစ်
၁၉။ န​ေဝ​ေဒး​ တခန်း​ရပ် ြပဇာတ် - ၁၉၅၈ ခုနှစ်
၂၀။ နန်း​ဟာဗီး​ - ၁၉၆၄ ခုနှစ်
၂၁။ နွမ်း​ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၂။ နှင်း​နု - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၂၃။ ပန်း​သွင်သီကံုး​ ​ေရး​နည်း​ထံုး​ကား​ - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၂၄။ ဖိုး​လမင်း​ကို တား​ပါလား​ - ၁၉၇၂ ခုနှစ်
၂၅။ ဖက်ဆစ်သရဲ​ေတွ ပတ်လည်ဝိုင်း​ပါလို့​ အမှတ် (၁) - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၆။ ဖက်ဆစ်သရဲ​ေတွ ပတ်လည်ဝိုင်း​ပါလို့​ အမှတ် (၂) - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၇။ ဖက်ဆစ်သရဲ​ေတွ ပတ်လည်ဝိုင်း​ပါလို့​ အမှတ် (၃) - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၈။ ဖက်ဆစ်သရဲ​ေတွ ပတ်လည်ဝိုင်း​ပါလို့​ အမှတ် (၄) - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၉။ ဘဝတိုက်ပွဲ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၃၀။ မယား​နှစ်​ေယာက် ဒဏ်နှင့်​ အြခား​ ဝတ္ထုတိုများ​ - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၃၁။ မိလဲ့​လဲ့​နွယ် - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၃၂။ မင်း​လိုလူစား​ အများ​ြကီး​ေဟ့​ - ၁၉၇၀ ြပည့်​နှစ်
၃၃။ မင်း​သား​ ကိုြကီး​ေကာင်း​ - ၁၉၅၉ ခုနှစ်
၃၄။ မဒ္ဒီနှင့်​ အြခား​ဝတ္ထုများ​ - ၁၉၆၅ ခုနှစ်
၃၅။ မိန်း​မဟူသည် - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၃၆။ ြမြမစိန်ကို အရယူလိုက်ြခင်း​
၃၇။ ြမင့်​မိုရ်ကို​ေချ ဖျက်ွ​ေြကမယ့်​ ​ေယာကျာ်း​ - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၃၈။ ြမန်မာြပည် ရာဇဝတ် စီရင်ထံုး​များ​၏ ဒိုက်ဂျက် - ၁၉၃၄ ခုနှစ်
၃၉။ ြမန်မာြပည်သား​ (ပထမတွဲ) - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၀။ ြမန်မာြပည်သား​ (ဒုတိယတွဲ) - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၁။ ြမန်မာြပည်သား​ (တတိယတွဲ) - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၂။ ရမ္မက်၏နိဂံုး​ - ၁၉၆၁ ခုနှစ်
၄၃။ ​ေရြကိုမ​ေလး​ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၄၄။ ရဲ​ေဘာ်တို့​နှင့်​အတူ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၄၅။ ရန်ကုန် ဘ​ေဆွမှ ဦး​သိန်း​ေဖြမင့်​သို့​ အိတ်ဖွင့်​ေပး​စာ - ၁၉၆၃ ခုနှစ်
၄၆။ လင်ငယ် ​ေနလိုက်ချင် စမ်း​ပါဘိနှင့်​ အြခား​ ဝတ္ထုတိုများ​ - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၇။ သဇင်မ​ေလး​မို့​ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၄၈။ သီကံုး​ပန်း​သွင် ​ေရး​ဖွဲ့​ချင်​ေသာ် - ၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၉။ သူပုန်ဆိုး​ေပ (ပထမတွဲ) - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅၀။ သူပုန်ဆိုး​ေပ (ဒုတိယတွဲ) - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅၁။ သူရစံ​ေကျာ် - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅၂။ ​ေသ​ေသာ်မှတည့်​ ဪ​ေကာင်း​၏ - ၁၉၆၄ ခုနှစ်
၅၃။ သည်​ေကာင်မ​ေလး​နှင့်​ သည်​ေကာင်​ေလး​ - ၁၉၆၁ ခုနှစ်
၅၄။ သည်မိုး​ သည်​ေလ သည်သူ​ေတွနဲ့​ - ၁၉၆၄ ခုနှစ်
၅၅။ အထီး​ကျန် - ၁၉၆၁ ခုနှစ်
၅၆။ အဖတိုင်း​ြပည်ြကီး​အတွက် လွမ်း​ေတး​ - ၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅၇။ ​ေအာင့်​နိုင်ဘူး​ေတာ့​နှင့်​ ဝတ္ထုတိုများ​ - ၁၉၆၁ ခုနှစ်

No comments:

Post a Comment