Friday, April 29, 2011

ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​၏ မိခင်ြကီး​ ​ေဒါ်စု

စု၊​ေဒါ်(ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​၏ မိခင်ြကီး​)

ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​၏ မိခင်ြကီး​ ​ေဒါ်စုကို ခရစ် ၁၈၇၇ ခု၊​ ဧြပီလ (၂၂) ရက်၊​ တနဂင်္​ေနွ​ေန့​တွင် မ​ေကွး​ခရိုင် နတ်​ေမာက်ြမို့​ရှိ မင်း​ဝိုင်း​ေနအိမ်၌ အဖ ဦး​ြမ​ေအး​၊​ အမိ ​ေဒါ်သူဇာတို့​မှ ဖွား​ြမင်ခဲ့​သည်။ ​ေမွး​ချင်း​ (၇) ဦး​အနက် သမီး​ြကီး​ ြဖစ်သည်။ တနဂင်္​ေနွသမီး​ ြဖစ်​ေသာ်လည်း​’'မစု’ ဟုပင် မှည့်​ေခါ်ထား​သည်။ သူ၏ ဦး​ရီး​ေတာ်သူ ပင်း​၊​ နတ်​ေမာက်၊​ ​ေကျာက်ပန်း​ေတာင်း​ သံုး​ြမို့​ဝန် ဦး​ေမာင်က ‘အစု’ ပင်​ေခါ်​ေလ့​ရှိသည်ဟု ဆို၏။ ​ေဒါ်စု​ေအာက်တွင် ​ေမာင်ဖိုး​သင်၊​ ဦး​ေငွဒိုင်၊​ ဦး​ေငွဆိုင်၊​ ညီမ ​ေဒါ်ယု၊​ ​ေဒါ်ပု၊​ ​ေဒါ်ခင်​ေမ တို့​ရှိသည်။
​ေဒါ်စု ​ေခါ် အ​ေမစုမှာ မ​ေအတူ သမီး​ြဖစ်၍ မျက်နှာ​ေသး​သွယ်သည်။ အသား​ညို၍ အရပ်မှာ မနိမ့်​မြမင့်​ ြဖစ်သည်။ ကိုယ်အဂင်္ါ အ​ေနအထား​မှာ မဝလွန်း​၊​ မပိန်လွန်း​ ြကည့်​၍​ေကာင်း​သည်။ အ​ေမစုသည် စကား​နည်း​၍ မျက်နှာမှာ ကျက်သ​ေရရှိြပီး​ ခံ့​ညား​လှသည်။ အ​ေမစုသည် အစ်မ အြကီး​ဆံုး​ ြဖစ်သည့်​ အြပင် သိက္ခာသမာဓိနှင့်​ ြပည့်​စံုရကား​ ​ေမွး​ချင်း​ေပါက်​ေဖာ် အား​လံုး​က ‘အစ်မြကီး​’ ဟု ​ေခါ်ြကသည်။ အြခား​သူများ​ကလည်း​ နှုတ်​ေယာင်လိုက်ကာ ‘အစ်မြကီး​’ ဟုပင် ​ေခါ်ြကသည်။
အ​ေမစုသည် ‘ဗိုင်း​ေကာင်း​ေကျာက်ဖိ’ ဆို​ေသာ စကား​ကဲ့​သို့​ မိ​ေကာင်း​ဖခင် သား​သမီး​ ြဖစ်သည့်​ အတိုင်း​ အဘ ဦး​ြမ​ေအး​၊​ အမိ ​ေဒါ်သူဇာတို့​၏ ဆံုး​မ ကွပ်ကဲ မှုကို ​ေကာင်း​စွာ ခံယူခဲ့​ရ​ေပသည်။ ထို့​ေြကာင့်​ပင် (၁၁) နှစ် သမီး​အရွယ်ကပင် ြမန်မာ အမျိုး​သမီး​ တတ်အပ်သည့်​ ရက်ကန်း​အတတ်ကို သူမတူ​ေအာင် တတ်​ေြမာက်ခဲ့​ေလသည်။ ၎င်းြပင် ရက်ကန်း​ အတတ်နှင့်​ မ​ေကျနပ်​ေသး​ဘဲ စက်ချုပ်အတတ်ကို သင်ြကား​လိုက်​ေသး​သည်။
အ​ေမစု အတွက် ကံဆိုး​ေသာ အချက်တစ်ချက်မှာ အ​ေမစုတို့​ေခတ်က အမျိုး​သမီး​များ​ စာသင်ြကား​ရ​ေသာ အ​ေလ့​အထ နည်း​ပါး​ခဲ့​ြခင်း​ေြကာင့်​ စာ​ေရး​စာဖတ်ကို မတတ်​ေြမာက်ခဲ့​ရြခင်း​ ြဖစ်သည်။ စာ​ေပမသင်ြကား​ရ၍ စာမတတ်​ေသာ်လည်း​ အ​ေမစု၏ ဉာဏ်မှာ လူအများ​၏ လက်ဖျား​ခါ ချီး​ကျူး​ြခင်း​ ခံရ​ေလာက်​ေအာင် ​ေကာင်း​လှ​ေပသည်။
အ​ေမစု၏ မိဘများ​သည် ​ေရှး​လူြကီး​များ​ ပီပီ သမီး​ကညာ အခါ မလင့်​ေစနှင့်​ ဆို​ေသာ စကား​အတိုင်း​ အ​ေမစုကို အသက် (၁၉) နှစ်တွင် နတ်​ေမာက် အ​ေနာက်ပိုင်း​ ရှိ ​ေတာင်သူြကီး​ ဦး​ေဒကိုး​၊​ ​ေဒါ်ဆွဲ​ေလး​ တို့​၏ တစ်ဦး​တည်း​ေသာသား​ ဦး​ဖာ နှင့်​ ထိမ်း​ြမား​ေပး​ေလသည်။ မိဘ နှစ်ပါး​ သ​ေဘာတူ၍သာ အ​ေြကာင်း​ပါြကရ​ေသာ်လည်း​ လက်မထပ်မီ အချိန်က အ​ေမစုမှာ ဦး​ဖာအား​ တစ်ြကိမ် တစ်ခါမှ မ​ေတွ့​မြမင်ခဲ့​ဘူး​ေချ။ ထိမ်း​ြမား​၍ အ​ေြကာင်း​ပါ​ေသာ အချိန်ကျမှသာ ဦး​ဖာ၌ ​ေကျာက်​ေပါက်မာများ​ ပါသည်ကို သိရှိရ​ေလသည်။
“​ေမာင်ဖာမှာ ​ေကျာက်​ေပါက်မာ ပါမှန်း​ အိမ်​ေထာင်ကျမှ သိရတယ်ကွယ်” ဟု တစ်ခါတစ်ရံ ရယ်စရာ ​ေမာစရာ ​ေြပာတတ်​ေလသည်။
ယင်း​သို့​ ဦး​ဖာနှင့်​ အ​ေြကာင်း​ဆက်ြပီး​ေနာက် ​ေယာက္ခမ အိမ်တွင် လိုက်ပါ ​ေနထိုင်စဉ်အတွင်း​ ၁၈၉၄ ခုနှစ်၌ အြကီး​ဆံုး​သမီး​ မခင်ညွှန့်​ကို ဖွား​ြမင်ခဲ့​သည်။ ထို့​ေနာက် ၁၈၉၅ တွင် ဒုတိယသမီး​ မဝက်ကို ဖွား​ြမင်ြပန်သည်။ ၁၉၀၁ ခု၊​ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊​ အဂင်္ါ​ေန့​တွင် ​ေမာင်ဘဝင်း​ (​ေနာင် အာဇာနည် ဦး​ဘဝင်း​) ကို ဖွား​ြမင်သည်။ ၎င်း​ေနာက် တတိယ သမီး​ မ​ေရွှမှန် ဖွား​ြမင်ခဲ့​ေသာ်လည်း​ သမီး​က​ေလး​ မ​ေရွှမှန်သည် (၁၃) နှစ် အရွယ် ငယ်စဉ်မှာပင် ကွယ်လွန်တိမ်း​ပါး​ခဲ့​ရသည်။
ထိုစဉ်က အ​ေမစုသည် ​ေယာက္ခမ အိမ်တွင်လည်း​ မ​ေန၊​ မိဘ​ေနအိမ်တွင်လည်း​ မခိုကပ်​ေတာ့​ဘဲ မိမိတို့​ မင်း​ဝိုင်း​ြကီး​အတွင်း​၌ပင် သီး​သန့်​ အိမ်တစ်​ေဆာင် ​ေဆာက်၍ ​ေနထိုင်ခဲ့​ေလသည်။ ၁၉၀၅ ခုတွင် ဒုတိယ သား​ြဖစ်​ေသာ ​ေမာင်​ေန​ေအာင်ကို ဖွား​ြမင်သည်။ ထိုအချိန်က အ​ေမစု၏ တိုက်တွန်း​ချက်အရ ဦး​ဖာမှာ လယ်သမား​ဘဝကို စွန့်​၍ ​ေပျာ်ဘွယ်ြမို့​တွင် ဥပ​ေဒသင်တန်း​ သွား​ေရာက် သင်ြကား​သည်။ ယင်း​ေနာက် တတိယတန်း​ အမိန့်​ေတာ်ရ စာ​ေမး​ပွဲကို ဝင်​ေရာက်​ေြဖဆိုရာ နှစ်ချင်း​ေပါက်​ေအာင်ြမင်သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ အ​ေမစုသည် လယ်သမား​ မယား​ မယ်စုဘဝမှ အမိန့်​ေတာ်ရ ​ေရှ့​ေန က​ေတာ် ​ေဒါ်စုဘဝသို့​ မ​ေမျှာ်လင့်​ဘဲ ​ေရာက်ရှိလာ​ေလ​ေတာ့​သည်။
ဦး​ဖာ ​ေရှ့​ေနြဖစ်ြပီး​ မြကာမီမှာပင် သား​ေမာင်ညို​ေမာင်နှင့်​ ငယ်စဉ်ကပင် ကွယ်လွန်သွား​ခဲ့​ေသာ ​ေမာင်ထွန်း​လင်း​တို့​ကို တစ်နှစ်ြခား​စီ ဖွား​ြမင်ခဲ့​ေလသည်။ ထို့​ေနာက် ၁၉၁၁ ခု၊​ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊​ တနဂင်္​ေနွ​ေန့​တွင် ​ေမာင်​ေအာင်သန်း​ေမွး​၍ ၁၉၁၅ ၊​ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်၊​ စ​ေန​ေန့​တွင် ​ေမာင်​ေအာင်ဆန်း​ (​ေနာင် ဗိုလ်ချုပ် ​ေအာင်ဆန်း​) တို့​ကို ထွန်း​ကား​ခဲ့​ေလသည်။ ထို့​ေြကာင့်​ အ​ေမစုတွင် သား​သမီး​ေပါင်း​ ကိုး​ဦး​ တိတိ ထွန်း​ကား​ခဲ့​သည်။
အ​ေမစုမှာ အိမ်​ေထာင်ကျစ အချိန်မှစ၍ ​ေမာင်​ေန​ေအာင် ​ေမွး​သည့်​ အချိန်အထိ ဆင်း​ရဲ ပင်ပန်း​ ြကီး​စွာ လုပ်ကိုင် ရှာ​ေဖွကာ အိမ်​ေထာင့်​ တာဝန်ကို ထိန်း​ခဲ့​ရသည်။ ခင်ပွန်း​သည် ဦး​ဖာမှာ ငယ်စဉ်က ြမင်း​စီး​ အလွန် ဝါသနာပါခဲ့​၍ ထိုစဉ်က နတ်​ေမာက်၌ အလွန်​ေခတ်စား​ခဲ့​ေသာ ြမင်း​ြပိုင်ပွဲများ​တွင် ဝင်​ေရာက် ယှဉ်ြပိုင်စီး​ေနြခင်း​ ြဖင့်​သာ အချိန်ြဖုန်း​ ခဲ့​ေလသည်။ အ​ေမစု တစ်ဦး​တည်း​သာ အိမ်​ေထာင့်​ဝန်ကို ထိန်း​သိမ်း​၍ သား​သမီး​များ​ကို ရင်အုပ်မကွာ ​ေကျွး​ေမွး​ြပုစုခဲ့​ရ​ေလသည်။
အ​ေမစုသည် ငယ်စဉ်ကစ၍ ကွယ်လွန် အနိစ္စ​ေရာက်သည့်​ အချိန်အထိ ဘုန်း​ကံပါရမီနှင့်​ ြပည့်​စံုခဲ့​သည့်​ အမျိုး​သမီး​ြကီး​ ြဖစ်​ေလသည်။ သမီး​အြကီး​ဆံုး​ မခင်ညွှန့်​မှာ အ​ေမစုနှင့်​ အလွန်တူသည်။ အိမ်​ေထာင်သား​ေမွး​ အလုပ်မျိုး​ကို စက်ဆုပ်သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ပင် အသက် ၄၅၊​ ၄၆ အရွယ်အထိ အိမ်​ေထာင် မြပုဘဲ မိခင်ြကီး​နှင့်​အတူ ​ေနထိုင်ခဲ့​သည်။ သို့​ေသာ် အ​ေမစုသည် ​ေရှ့​ေရး​ကို ​ေမျှာ်​ေတွး​၍ သမီး​ြကီး​အား​ ​ေြမစာရင်း​အက်စပက်​ေတာ် ဦး​သာရင်နှင့်​အတူ လက်ထပ်​ေပး​ခဲ့​သည်။
သို့​ေသာ် ဒုတိယသမီး​ မဝက်မှာ မိခင်နှင့်​ ရာသက်ပန် မခွဲလိုသြဖင့်​ မိခင်က တိုက်တွန်း​ေသာ်လည်း​ ကွယ်လွန်သည့်​ အချိန်အထိ အပျိုြကီး​ ဘဝြဖင့်​ ​ေနထိုင်သွား​ခဲ့​ေလသည်။
သား​အြကီး​ဆံုး​ ​ေမာင်ဘဝင်း​မှာ မိခင်ကို အလွန် ြကည်ညိုသည်။ ရိုး​သား​ေြဖာင့်​မတ်သည်။ နတ်​ေမာက်ြမို့​တွင် ြမန်မာ ၉ တန်း​ ​ေအာင်ြမင်ြပီး​ေနာက် ​ေရနံ​ေချာင်း​သို့​သွား​ေရာက်၍ ဘီအိုစီ ​ေရနံကုမ္ပဏီတွင် စာ​ေရး​ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည်။ ၎င်းရ​ေသာ လစာကို စု၍ မိခင်​ေထာက်ပံ့​ေသာ ​ေငွနှင့်​ ပူး​ေပါင်း​ကာ တက္ကသိုလ် သို့​ ဆက်တက်ခဲ့​သည်။ သို့​ြဖင့်​ ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် သခင်္ျာဂုဏ်ထူး​ြဖင့်​ သိပ္ပံဘွဲ့​ (B.Sc) ​ေအာင်ြမင်ခဲ့​သည်။ ထို့​ေနာက် ​ေရနံ​ေချာင်း​ြမို့​ အမျိုး​သား​ေကျာင်း​တွင် ​ေကျာင်း​ဆရာြကီး​ ြဖစ်ခဲ့​သည်။ အ​ေမစုသည် သား​ြကီး​အား​ ၎င်းသ​ေဘာကျ​ေသာ ​ေတာင်တွင်း​ြကီး​ဇာတိ ဦး​အံ့​ြကီး​၊​ ​ေဒါ် ​ေရွှ​ေမတို့​၏ သမီး​ မခင်​ေစာနှင့်​ ၁၉၃၅ ခုတွင် ကိုယ်တိုင်​ေစ့​စပ်၍ ​ေတာင်း​ရမ်း​ လက်ထပ် ​ေပး​ခဲ့​သည်။ သား​၊​ ​ေချွး​မ မခင်​ေစာ၊​ ​ေြမး​များ​ ြဖစ်​ေသာ မတင်လှဝင်း​၊​ ​ေမာင်​ေစာဝင်း​၊​ ​ေမာင်​ေအး​ဝင်း​၊​ ခင်ြမဝင်း​၊​ ​ေမာင်စိန်ဝင်း​၊​ ​ေမာင်​ေထွး​ဝင်း​တို့​နှင့်​ အတူ ဂျပန်တစ်​ေခတ်လံုး​ အတူတကွ ​ေနထိုင်ခဲ့​ရသြဖင့်​ စိတ်​ေကျနပ်မှု ရရှိခဲ့​သည်။
သား​အလတ် ​ေမာင်​ေန​ေအာင်မှာလည်း​ ၁၉၂၇ ခုတွင် တတိယတန်း​ ​ေရှ့​ေနစာ​ေမး​ပွဲ ​ေအာင်ြမင်ြပီး​ေနာက် နတ်​ေမာက်ြမို့​အနီး​ရှိ ဘုန်း​ေတာ်ြပည့်​ရွာသူြကီး​ ဦး​ဘိုး​လှိုင်၏ သမီး​မခင်​ေလး​နှင့်​ ၁၉၃၀ ြပည့်​နှစ်တွင် အ​ေမစုကိုယ်တိုင် ​ေတာင်း​ရမ်း​ လက်ထပ်​ေပး​ခဲ့​သည်။ ​ေမာင်​ေန​ေအာင်မှာ ဂျပန်​ေခတ်တွင် တရား​မြမို့​အုပ် ခန့်​ထား​ြခင်း​ ခံရသည်။ ​ေမာင်​ေန​ေအာင်မှာ သား​အား​လံုး​အနက် အတူတူ ​ေနရချိန်များ​သြဖင့်​ အ​ေမစုသည် ၎င်းအ​ေပါ်၌ သံ​ေယာဇဉ်ြကီး​ခဲ့​သည်။
​ေမွး​ချင်း​ကိုး​ေယာက်အနက် နို့​ညှာြဖစ်​ေသာ သား​ ​ေမာင်​ေအာင်သန်း​ (၁၉၁၁-၁၉၉၁) ကိုလည်း​ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ၁၉၃၄ ၌ ဝိဇ္ဇာ (B.A) ဘွဲ့​ရရှိြပီး​ေနာက် နယ်ပိုင်ဝန်​ေထာက် ရာထူး​ ရရှိသည် အထိ ပညာသင်ြကား​ေပး​ခဲ့​၏။ ဦး​ေအာင်သန်း​မှာ တက္ကသိုလ် တွင်​ေနစဉ် ယစ်မျိုး​ဝန်​ေထာက် ဦး​ဘ၊​ ​ေဒါ်စံတို့​၏ တတိယသမီး​ မခင်နုနှင့်​ အ​ေြကာင်း​ဆက်မိသည်။ မခင်နု၏ အစ်မ ​ေဒါ်ခင်တုတ်ကို ရဲ​ေဘာ်သံုး​ကျိပ်ဝင် သခင်ထွန်း​အုပ်က လက်ထပ်ခဲ့​သြဖင့်​ ဦး​ေအာင်သန်း​နှင့်​ သခင်ထွန်း​အုပ်သည် မယား​ညီအစ်ကို ​ေတာ်​ေလသည်။ မခင်နုမှာ အ​ေမစုတို့​နှင့်​ အမျိုး​ေတာ်​ေသာ ​ေတာင်တွင်း​ြကီး​ ဇာတိ ဦး​ဘတင်၏ သမီး​ ြဖစ်သည့်​အတိုင်း​ အ​ေမစုသည် သ​ေဘာကျ ​ေကျနပ်ကာ အင်း​စိန်ြမို့​သို့​ ကိုယ်တိုင် သွား​ေရာက် ​ေစ့​စပ် ​ေတာင်း​ရမ်း​၍ ၁၉၃၆ ခု၊​ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်​ေန့​တွင် ြကီး​ကျယ်စွာ မဂင်္လာ​ေဆာင်​ေပး​ခဲ့​ေလသည်။ ဦး​ေအာင်သန်း​သည် မခင်နုနှင့်​ သား​သမီး​ ငါး​ဦး​ ( ​ေစာလှ​ေအာင်သန်း​၊​ မရီရီသန်း​၊​ မတီတီ​ေအာင်သန်း​၊​ ​ေမာင်ချို​ေအာင်သန်း​၊​ မငယ်​ေမသန်း​ ) တို့​ထွန်း​ကား​ခဲ့​သည်။
သား​အ​ေထွး​ဆံုး​နှင့်​ အလိုလိုက်ရဆံုး​ ​ေမာင်​ေအာင်ဆန်း​ကိုကား​ နတ်​ေမာက်ြမို့​ ဘုန်း​ေတာ်ြကီး​ ဦး​ေဘာဘိတ၏ အထက်တန်း​ေကျာင်း​တွင် သတ္တမတန်း​ အထိ ပညာသင်ြကား​ေပး​ြပီး​ေနာက် ၁၉၂၈ မှ ၁၉၃၂ ထိ ​ေရနံ​ေချာင်း​ အမျိုး​သား​ အထက်တန်း​ေကျာင်း​တွင် ၁၀ တန်း​ ​ေအာင်ြမင်သည် အထိ ထား​ခဲ့​သည်။ ၎င်း​ေနာက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့​ ပို့​၍ ၁၉၃၇ တွင် ဝိဇ္ဇာ (B.A) ​ေအာင်ြမင်သည် အထိ ပညာသင်​ေပး​ခဲ့​သည်။ ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​နှင့်​ မခင်ြကည်တို့​မှာ ဂျပန်​ေခတ်အတွင်း​ ၁၉၄၂ ခု၊​ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်၊​ တနဂင်္​ေနွ​ေန့​တွင် နှစ်ဦး​သ​ေဘာတူ ချစ်ြကိုက်ြက၍ B.I.A ြပည်သူ့​ေဆး​ရံုြကီး​ (ယခု နိုင်ငံ​ေတာ် ကာကွယ်​ေရး​တက္ကသိုလ်) တွင် လက်ထပ်ခဲ့​ြကရာ အ​ေမစုမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အြခား​သား​သမီး​ များ​ကဲ့​သို့​ ​ေတာင်း​ရမ်း​လက်ထပ် မ​ေပး​ရ​ေသာ်လည်း​ ဗိုလ်ချုပ်ရာထူး​ လက်ခံရြပီး​ေနာက် မယား​ြပ အြဖစ်နှင့်​ နတ်​ေမာက်ြမို့​သို့​ ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​ လာ​ေရာက်လည်ပတ်စဉ် မခင်ြကည်အား​ ​ေခါ်​ေဆာင်ခဲ့​ရာ ​ေချွး​မက​ေလး​၏ ရို​ေသကိုင်း​ရှိုင်း​မှု၊​ လိမ္မာ​ေရး​ြခား​ ရှိမှု၊​ တို့​ကို သိြမင်ရ​ေသာအခါ အ​ေမစုမှာ သား​နှင့်​ ​ေချွး​မက​ေလး​ေပါ်တွင် တြပံုး​ြပံုး​နှင့်​ ​ေကျနပ် ဝမ်း​ေြမာက်မိ​ေတာ့​၏။
ထို့​ေနာက် အ​ေမစု အသက် ၆၀ ြပည့်​ေသာနှစ်တွင် ငယ်စဉ်​ေတာင်​ေကျး​ကစ၍ ​ေပါင်း​သင်း​ခဲ့​ေသာ ခင်ပွန်း​ ြဖစ်သူ ဦး​ဖာ ၆၇ နှစ်မှာ လူြကီး​ေရာဂါြဖင့်​ ၁၉၃၁ ခု၊​ ​ေမ ၁၈ ရက်တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စ​ေရာက်သွား​ရကား​ မုဆိုး​မ ဘဝြဖင့်​ သား​သမီး​များ​ကို အုပ်ထိန်း​ကာ ​ေစာင့်​ေရှာက်ခဲ့​ရ​ေသး​သည်။
အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ်တွင် အ​ေမစုမှာ ​ေလာကဓံတရား​၏ ရိုက်ခတ်ြခင်း​ကို ဒုတိယ အြကိမ် ခံရြပန်သည်။ အချစ်ဆံုး​ သမီး​ြကီး​ မခင်ညွန့်​ မီး​ယပ်​ေရာဂါြဖင့်​ ၁၉၄၆ တွင် ကွယ်လွန်သွား​ရာ အ​ေမစုမှာ ပထမဆံုး​ သမီး​အပူကို စတင်ခံစား​ခဲ့​ရ​ေလသည်။
ယင်း​ေနာက် အချစ်ဆံုး​သား​ များ​ ြဖစ်သည့်​ ဝန်ြကီး​ ဦး​ဘဝင်း​နှင့်​ ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​တို့​မှာ မသမာသူတို့​၏ လက်ချက်ြဖင့်​ ၁၉၄၇ ခု၊​ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊​ စ​ေန​ေန့​တွင် ကျဆံုး​သွား​ခဲ့​ရ​ေသာ အခါ တတိယ​ေြမာက် ြပင်း​ထန်​ေသာ အပူမီး​ကို ခံစား​ရြပန်​ေလသည်။
တစ်ဖန် ဦး​ေန​ေအာင်၏ သမီး​ ြမင့်​ြမင့်​က​ေလး​မှာ ငယ်စဉ်ကပင် အ​ေမစုနှင့်​အတူ လာ​ေရာက်​ေနထိုင်ရကား​ ‘သား​မှာ အချစ် ၊​ ​ေြမး​မှာ အနှစ်’ ဆို​ေသာ စကား​ကဲ့​သို့​ ​ေြမး​က​ေလး​ကို အလွန်ပင် အချစ်ပိုခဲ့​ေလသည်။ သို့​ေသာ် ြမင့်​ြမင့်​က​ေလး​မှာ နတ်​ေမာက်ြမို့​ ဗိုလ်ချုပ် အထိမ်း​အမှတ် နိုင်ငံ​ေတာ် တန်း​ြမင့်​ေကျာင်း​၌ ဆဋ္ဌမတန်း​တွင် ပညာသင်ြကား​ေနစဉ် အဖျား​ေရာဂါြဖင့်​ အ​ေမစု၏ လက်​ေပါ်၌ ရုတ်တရက် အနိစ္စ​ေရာက်သွား​ေလရာ အ​ေမစုမှာ စတုတ္ထအြကိမ် ​ေြမး​အပူနှင့်​ ြကံု​ေတွ့​ခဲ့​ရသည်။
သို့​ဂလို ​ေလာကဓံတရား​ကို အြကိမ်ြကိမ် ြကံု​ေတွ့​ခဲ့​ရ​ေသာ်လည်း​ တုန်လှုပ်​ေချာက်ချား​ြခင်း​ မရှိဘဲ ရဲဝံ့​စွာ ရင်ဆိုင်​ေကျာ်လွှား​ရင်း​ နတ်​ေမာက်ြမို့​ကို ရဲ​ေဘာ်ြဖူများ​ သိမ်း​ပိုက်ထား​ချိန် အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ် ၁၉၅၁ ခု၊​ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် ၊​ တနလင်္ာ​ေန့​တွင် နတ်​ေမာက်ြမို့​၌ပင် ဘဝတစ်ပါး​သို့​ ​ေြပာင်း​သွား​ခဲ့​ရရှာသည်။
အ​ေမစု၏ ဈာပနကို ငါး​ရက်တိတိထား​၏။ ဈာပန ကိစ္စ အဝဝကို အ​ေမစု၏ ​ေမာင်ြဖစ်သူ ဘုန်း​ြကီး​ ဦး​ေဃာဘိတက ြကီး​ြကပ်စီစဉ်​ေပး​ခဲ့​သည်။ နတ်​ေမာက်၌ ရှိ​ေသာ ​ေဆွမျိုး​အား​လံုး​က ဗိုလ်ချုပ်၏ မိခင် ြဖစ်သည့်​ အတိုင်း​ ဂုဏ်ြဒပ်နှင့်​ လိုက်​ေလျာ ညီ​ေထွ မယ်​ေတာ်ပျံကဲ့​သို့​ ြကီး​ကျယ် ခမ်း​နား​စွာ ကျင်း​ပရန် စီစဉ်ခဲ့​ေသာ်လည်း​ ​ေခတ်ကာလ အ​ေြခအ​ေနကို လိုက်၍ ကျဉ်း​ကျဉ်း​နှင့်​ ကိစ္စြပီး​ေအာင် ြပုလုပ်ရန် ဦး​ြကီး​ေတာ် သိမ်​ေတာ်​ေကျာင်း​ ဆရာ​ေတာ် ဦး​ေဃာဘိတ က ဆံုး​မခဲ့​သြဖင့်​ အကျဉ်း​ရံုး​၍ ကျင်း​ပခဲ့​ရ​ေလသည်။ အ​ေမစု၏ သက်​ေစ့​အြဖစ် သံဃာ​ေတာ် ၇၅ ပါး​ ပင့်​ေဆာင်၍ တစ်ပါး​လျင် ဝတ္ထု​ေငွ ငါး​ကျပ်စီ လှူဒါန်း​ ပူ​ေဇာ်ခဲ့​ြက​ေလသည်။

ကျမ်း​ကိုး​စာရင်း​
၁။(က) ဦး​ေအာင်သန်း​၊​ ​ေအာင်ဆန်း​မိသား​စု၊​ ရန်ကုန်၊​ ဥ​ေဒါင်း​စာ​ေပ၊​ ပြကိမ် ၁၉၇၀၊​ စာ ၄၃။
(ခ) တက္ကသိုလ်ဆုြမိုင်၊​ ဗိုလ်ချုပ်မိခင်၊​ ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း​ ၁၉၅၃၊​ စာ ( ၂၆၇-၂၈၀)

No comments:

Post a Comment