Saturday, April 30, 2011

ဆရာမြကီး​ ဗိုလ်မှူး​ ​ေဒါ်အုန်း​ြမ

ခင်အုန်း​ြမ ၊​ ​ေဒါ်(အြငိမ်း​စား​ဗိုလ်မှူး​)
ဖ​ေလာရင့်​နိုက်တင်​ေဂး​လ်ဆုရှင် စံြပသူနာြပု ဆရာမြကီး​ ဗိုလ်မှူး​ ​ေဒါ်အုန်း​ြမကို ရှမ်း​ြပည်နယ်​ေြမာက်ပိုင်း​ နမ္မတူြမို့​တွင် အဘ ဦး​ဦး​ေဖ ၊​ အမိ ​ေဒါ်ခင်တို့​မှ ၁၉၂၂ ခု၊​ ​ေအာက်တိုဘာလ (၁၆)ရက်​ေန့​တွင် ဖွား​ြမင်ခဲ့​သည်။
ငယ်စဉ်က မိုး​ေကာင်း​ြမို့​ စာနယ်ဇင်း​ကိုယ်စား​လှယ်နှင့်​ ြမန်မာ့​အလင်း​ သတင်း​ေထာက် လုပ်ကိုင် ခဲ့​သည်။ သတင်း​ထူး​သတင်း​ဦး​များ​ ​ေပး​ပို့​နိုင်၍ ြမန်မာ့​အလင်း​သတင်း​စာတိုက်မှ(ထူး​ဦး​)ဆု ချီး​ြမင့်​ခံရသည်။
မိုး​ေကာင်း​ြမို့​တွင် ကမ္မာရီအသင်း​ ၊​ အမျိုး​သမီး​ကုသိုလ်​ေရး​အသင်း​တို့​ကို တည်​ေထာင်၍ အတွင်း​ေရး​မှူး​ တာဝန်ထမ်း​ေဆာင်ခဲ့​သည်။ ၁၉၃၈ ခုတွင် မိုး​ေကာင်း​ြမို့​၌ ြကက်​ေြခနီအမျိုး​သမီး​သူနာြပုတပ်ဖွဲ့​ကို ထူ​ေထာင်ခဲ့​သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း​ ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မှ အိန္ဒိယြပည်၊​ တရုတ်ြပည်သို့​ ထွက်​ေြပး​ေသာစစ်​ေြပး​ဒုက္ခသည်များ​စွာကို ကူညီ​ေစာင့်​ေရှာက်ြခင်း​ ၊​ ​ေဆး​ကုသ​ေပး​ြခင်း​ ၊​ အစား​အစာ​ေကျွး​ေမွး​ြခင်း​ ၊​ ဝမ်း​ေရာဂါ ၊​ ​ေကျာက်ြကီး​ေရာဂါများ​ကို ြပုစုကုသ​ေပး​ြခင်း​ြဖင့်​ အသက်​ေပါင်း​များ​စွာကို ကယ်ဆယ်​ေပး​ခဲ့​သည်။
ဗမာ့​လွတ်လပ်​ေရး​တပ်မ​ေတာ် ၊​ ဦး​မန်း​ေတာင် ဂျပန်​ေဆး​ရံု ၊​ ​ေတာင်​ေပါ်ရွာ စစ်​ေဆး​ရံုတို့​တွင် သူနာြပုလုပ်ငန်း​များ​ ​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​သည်။ ဟူး​ေကာင်း​ေတာင်ြကား​မှ ​ေြပး​လာ​ေသာ စစ်​ေြပး​ဒုက္ခသည် (၁၀၀)​ေကျာ်အား​ ကူညီ​ေစာင့်​ေရှာက်ခဲ့​သည်။
ဗမာ့​ကာကွယ်​ေရး​တပ်မ​ေတာ် (ဘီဒီ​ေအ)က အင်း​ေတာ် ၊​ နန်း​ကင်ရွာ စစ်​ေဆး​ရံုဖွင့်​ေသာအခါ စစ်သူနာြပုတာဝန် ထမ်း​ေဆာင်ခဲ့​သည်။ အင်း​ေတာ် ၊​ မဲဇာ ၊​ ​ေကာလင်း​တို့​တွင် ရဲ​ေဘာ်များ​ ၊​ ရွာသူရွာသား​များ​ကို သူနာြပုြခင်း​ ၊​ ​ေဆး​ကုသ​ေပး​ြခင်း​များ​ ​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​သည်။
ရန်ကုန်ြမို့​၏ ဝန်ြကီး​ရံုး​မှ တာဝန်​ေပး​ချက်အရ ဗမာ့​ကာကွယ်​ေရး​တပ်မ​ေတာ် (ဘီဒီ​ေအ )စံြပ​ေဆး​ရံု(ပဲခူး​)တွင် သူနာြပုဆရာမ တာဝန်ထမ်း​ေဆာင်ခဲ့​သည်။
ဖက်ဆစ်​ေတာ်လှန်​ေရး​ကာလအတွင်း​ ဗမာ့​မျိုး​ချစ်တပ်မ​ေတာ် (ပီဘီအက်ဖ် )တိုင်း​(၄)​ေဆး​တပ် ၌ ပါဝင်လှုပ်ရှား​ခဲ့​သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ၁၉၄၅ ခု၊​ ​ေအာက်တိုဘာလ (၅)ရက်​ေန့​တွင် စစ်​ေသနာပတိချုပ် ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​၏ ဂုဏ်ထူး​ေဆာင်လက်မှတ် ချီး​ြမင့်​ြခင်း​ခံသည်။
၁၉၄ဂခုနှစ် ြပည်တွင်း​ေသာင်း​ကျန်း​မှုြကီး​ ြဖစ်ပွား​လာ​ေသာအခါ အင်း​စိန်တိုက်ပွဲ ​ေရှ့​တန်း​အမှတ် (၁) စစ်​ေြမြပင်​ေဆး​ရံုတွင် ​ေစတနာ့​ဝန်ထမ်း​သူနာြပု ဆရာမ တာဝန် ထမ်း​ေဆာင်ခဲ့​သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၂ ခုနှစ်အထိ မဂင်္လာဒံုစစ်​ေဆး​ေရး​ရံု ၌ သူနာြပုဆရာမတာဝန် ထမ်း​ေဆာင်သည်။ ထို့​ေနာက် ၁၉၅၄ ခုမှ၁၉၅ဂခုနှစ်အထိ အမှတ် (၇)တပ်နယ်​ေဆး​ရံု (7S.H) တို့​တွင် သူနာြပုဆရာမြကီး​ တာဝန်ထမ်း​ေဆာင်ခဲ့​သည်။
၁၉၅၈ ခုမှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်ြမို့​ အမှတ် (၂)​ေဆး​ရံုတွင် ဒုဗိုလ်ရာထူး​မှ ဆရာမှူး​ (ဗိုလ်မှူး​)အဆင့်​အထိ အဆင့်​ဆင့်​တာဝန်ထမ်း​ေဆာင်ြပီး​ေနာက် အြငိမ်း​စား​ယူခဲ့​သည်။ ယခုအခါ ၁၉၉၆ ခု ၊​ ဇွန်လ (၁၇)ရက်​ေန့​မှစ၍ ယ​ေန့​တိုင် ြမန်မာနိုင်ငံ ြကက်​ေြခနီအသင်း​ြကီး​တွင် အြကံ​ေပး​ပုဂ္ဂိုလ်အြဖစ် ​ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဗိုလ်မှူး​ေဒါ်ခင်အုန်း​ြမ ရရှိခဲ့​ေသာ ဆုတံဆိပ်များ​နှင့်​ ဂုဏ်ထူး​ေဆာင် လက်မှတ်များ​မှာ ​ေမာ်ကွန်း​ဝင် (ဒုတိယဆင့်​)၊​ လွတ်လပ်​ေရး​စည်း​ရံုး​မှုတံဆိပ် ၊​လွတ်​ေြမာက်​ေရး​တံဆိပ် ၊​ စစ်မှုထမ်း​ေဟာင်း​တံဆိပ် ၊​ ြပည်ပရန်နှိမ်တံဆိပ် ၊​ ြပည်သူ့​စစ်ပွဲဝင်တံဆိပ် တို့​ ြဖစ်သည်။ ထို့​ြပင် ၁၉၆၃ ခု၊​ ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက်​ေန့​တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြကက်​ေြခနီအသင်း​မှ ချီး​ြမင့်​ခဲ့​ေသာ ဖ​ေလာရင့်​နုက်တင်​ေဂး​လ် ဆုတံဆိပ်ကိုလည်း​ ရရှိခဲ့​သည်။
ဗိုလ်မှူး​ ​ေဒါ်ခင်အုန်း​ြမသည် တစ်ဖက်မှလည်း​ လှုမှု​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​တွင် တက်ြကွစွာ ပါဝင်​ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ြမစ်ြကီး​နား​အသင်း​၏ နာယက အြဖစ်လည်း​ေကာင်း​ ၊​ ​ေရွှတိဂံုဘုရား​ေတာင်ဘက်မုခ် ​ေကျာက်စိမ်း​တွင်း​ဓမ္မာရံုဥက္ကဋ္ဌ အြဖစ်လည်း​ေကာင်း​ ၊​ ဒဂံုြမို့​နယ် မိခင်နှင့်​က​ေလး​ေစင့်​ေရှာက်​ေရး​အသင်း​ အမှု​ေဆာင်အြဖစ်လည်း​ေကာင်း​ ၊​ ရန်ကုန်ြမို့​ စကား​ဝါလမ်း​ တိပိဋက ​ေကျာင်း​ေတာ် မဟာစည် အမျိုး​သမီး​ေယာဂီ​ေစာင့်​ေရှာက်​ေရး​အသင်း​ ၊​ ဟိတသီအသင်း​ ၊​ ြမန်မာနိုင်ငံ သူနာြပုအသင်း​ ၊​ ြမန်မာနိုင်ငံ ြကက်​ေြခနီအသင်း​ စသည်တို့​တွင် ရာသက်ပန်အသင်း​ဝင်အြဖစ် ​ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

No comments:

Post a Comment